Etusivu > Medialle > Tiedotteet

6.4.2021 mielipidekirjoitus, julkaistu Aamulehdessä 3.4.2021

Linnut huomioidaan metsätaloudessa

Hakkuiden kieltäminen pesintäaikana huonontaisi metsäalan työntekijöiden tilannetta.

Kevät ja lintujen vilkkain pesintäaika lähestyy. Samalla myös vilkastuu keskustelu metsien hakkuiden rajoittamisesta lintujen pesintärauhan nimissä.

Keskustelu saanee tänä vuonna erityisiä kierroksia, koska luonnonsuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Keskustelua lintujen pesintäaikaisista hakkuista käydään monissa maissa ja asiaa pohditaan myös EU-komissiossa.

Suomessa on arvioitu pesivän noin 50 miljoonaa lintuparia, joita EU:n lintudirektiivi turvaa. Suomessa kaikki luonnonvaraisina esiintyvät lintulajit ovat rauhoitettuja, ellei metsästyslaissa muutoin säännellä. Lisäksi Suomi toimeenpanee lintudirektiivin säännöksiä muun muassa luonnonsuojelulain rauhoitusmääräyksillä.

Nämä säädökset vaikuttavat puunkorjuun suunnitteluun ja puunkorjuutyöhön, jota tehdään kaikkina vuodenaikoina kelien salliessa.

Lintujen elinmahdollisuuksia parannetaan ottamalla puunkorjuussa huomioon lintujen pesintäaikaisia tarpeita kohde- ja käsittelyaikarajoituksin sekä edistämällä linnuston kannalta suotuisia metsien rakennepiirteitä. Pesintäaikaan hakkuita ohjataan karummille kohteille, missä lintuja pesii vähemmän.

Metsäalan organisaatiot ovat laatineet yhdessä Bird Lifen, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa tuoreet suositukset linnuston huomioon ottamiseksi hakkuissa. Tässä Metsätehon julkaisemassa, laajasti käytössä olevassa, Metsänkäsittely ja linnusto -oppaassa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka linnuille tärkeitä rakennepiirteitä voidaan lisätä ja säästää talousmetsissä. Metsäalan yrityksillä on myös omia tarkentavia ohjeita ja käytäntöjä, joilla lintuja huomioidaan.

Metsien käsittelyssä on aina huomioitava ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Suomessa näin tapahtuukin. Talouden ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta ympärivuotinen toiminta metsässä on ensiarvoisen tärkeää: tuoreen puuraaka-aineen saatavuus teollisuudelle sekä sopivat työskentelyolot puunkorjuuta tekeville ihmisille.

Tasapaino on löydettävissä kaikkien kestävyyden osa-alueiden kesken. Voimme turvata lintujen lisääntymismahdollisuudet, pitää huolta teollisuuden puuhuollon toimivuudesta ja taata metsätyöntekijöiden mahdollisuudet työntekoon ja myös lomien pitoon kesällä kuten muillakin.

Metsäteho arvioi keväällä 2020 hakkuiden pesintäaikaisen kieltämisen vaikutuksia metsäalalle. Sosiaalisen kestävyyden heikennykset etenkin puunkorjuun työntekijöiden näkökulmasta ovat karua luettavaa.

Työntekijöiden pitkät lomautukset olisivat välttämättömiä kausivaihtelun lisääntyessä. Tämä johtaisi ammattitaitoisen työvoiman poistumiseen puunkorjuusta, mikä ei tukisi elinkeinoelämän tarpeita eikä luonnon monimuotoisuuden turvaamista puunkorjuun toteutuksessa. Myös taloudelliset vaikutukset olisivat mittavat ‒ vuosittaiset kustannukset lisääntyisivät lähes 200 miljoonalla eurolla.

Simo Jaakkola
Varatoimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry

Karoliina Niemi
Metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry

Koneyrittäjät - Koneyrittäjät ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Kariston katu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419

Tietosuojaseloste.

Medialle

Tiedotteet