Kemera-laki ja -asetus

Yleistä

Tukitason muutokset

Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyi 20.4.2017

Taimien hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen

Kemera-päätökset ja -maksuilmoitus toimitetaan sähköpostitse

Metsäkeskus ohjeistaa

Suositus toimintaohjeeksi Kemera-töissä

Yleistä

Metsätalouden tuet määritellään kestävän metsätalouden määräaikaisessa rahoituslaissa ( 2015/34). Sitä täydentää Kemera-asetus. Asetus sisältää säännökset kestävää metsätaloutta edistäviin toimenpiteisiin myönnettävien tukien määrästä, niiden määräytymisperusteista ja muista täydentävistä tuen ehdoista.

Kemera-laki muuttui kesällä 2015 niin, että kaikista rahoitettavista toimenpiteistä on täytynyt tehdä hakemus ennen työn aloittamista. Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja juurikäävän torjunta voidaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen. Muissa toimenpiteissä metsäkeskus hyväksyy toteuttamissuunnitelman ennen kuin toimenpiteen toteutus voidaan aloittaa. Hankkeiden suunnittelun ja toteutusselvityksen kustannukset sisältyvät hankkeen kokonaiskustannuksiin.

Lakia muutettiin jälleen huhtikuussa 2016. Juurikäävän torjunnan tukeminen lopetettiin. Myös metsätalouden terveyslannoitushankkeiden rahoitusta rajoitettiin.  Rahoitus koskee vain ojitettujen suometsien tuhkalannoitusta ja lannoituksia kohteilla, joiden maaperässä esiintyy boorin puutosta.

Ylös

Tukitason muutokset

Viimeisin asetuksen muutos astui voimaan 18.4.2016. Tukitasot 18.4.2016 alkaen:

Nuoren metsän hoidon tuki

  • 230 euroa hehtaaria kohden
  • kun toimenpiteeseen liittyy pienpuun keräystä kohteelta 200 euroa hehtaaria kohden
    Puuston pohjapinta-alalla punnittu keskiläpimitta rinnankorkeudelta tulee ennen käsittelyä olla enintään 16 cm. Puuston käsittelyn yhteydessä poistettavien runkojen määrä eteläisessä ja keskisessä Suomessa 1 500 runkoa hehtaarilta ja pohjoisessa Suomessa 1 000 runkoa hehtaarilta.

Terveyslannoituksen tuki 30 prosenttia hankkeen kohtuullisista kokonaiskustannuksista

Suometsän hoidossa tuettavan kohteen tulee olla vähintään kahden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Tuki on 60 prosenttia kokonaiskustannuksista silloin, kun kohde on vähintään viiden hehtaarin suuruinen yhtenäinen alue. Muutoin tuki on 30 prosenttia.

Yksityisteiden perusparannuksen tuen määrä on eteläisessä Suomessa 35 prosenttia, keskisessä Suomessa 45 prosenttia. Pohjoisessa Suomessa tuen määrä on 60 prosenttina kohtuullisista kokonaiskustannuksista. Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 20 prosenttia, keskisessä Suomessa 35 prosenttia. Pohjoisessa Suomessa tuen määrää on 50 prosenttia kohtuullisista kokonaiskustannuksista.

Ympäristötuen määrän yhteydessä määriteltävä peruskorvaus on maakuntapohjaisesti määritellyn alueen puukuutiometrin keskikantohinta kerrottuna kahdella ja ympäristökohteen pinta-alalla.

Juurikäävän torjunta on jätetty pois tuen piiristä. Juurikäävän torjunta on metsätuholain muutoksella määrätty hakkuuoikeuden haltijan velvollisuudeksi.

Nuoren metsän hoitoon voi hakea Kemera-tukea 20.4. lähtien

Maa- ja metsätalousministeriö päätti toukokuussa 2016 keskeyttää nuoren metsän kunnostushankkeiden ja koneellisten taimikonhoitotöiden tuen myöntämisen vuodelta 2016 myöntövaltuuden täyttymisen takia.

Taimikon varhaishoidon Kemera-hakusulku päättyi 10. lokakuuta 2016. Terveyslannoituksen rahoitushakemuksien hakusulku jatkui vuoden 2016 loppuun.

Nuoren metsän hoidon hakusulku päättyi 20. huhtikuuta 2017, jonka jälkeen kaikkia Kemera-hakemuksia käsitellään jälleen normaaliin tapaan Suomen metsäkeskuksessa.

Suomen metsäkeskus alkoi hyväksyä 20.4.2017 alkaen saapuvia nuoren metsän hoidon Kemera-tukihakemuksia. Maa- ja metsätalousministeriön asettama lähes vuoden kestänyt hakusulku päättyi samalla, kun muutokset kestävän metsätalouden rahoituslakiin tulivat voimaan. Metsäkeskus toivoo, että Kemera-hakemukset tehdään sähköisesti Metsään.fi-palvelussa.

Vuonna 2017 Metsäkeskus voi hyväksyä nuoren metsän hoidon ja varhaishoidon Kemera-hakemuksia 54,6 miljoonan euron edestä.

Lakimuutos nopeuttaa hoitotöitä

Kemera-lakimuutos nopeuttaa nuoren metsän hoitotöitä. Tästä eteenpäin metsänomistajien täytyy hoitaa taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-työt vuoden sisällä siitä, kun he ovat saaneet niihin rahoituspäätöksen Metsäkeskuksesta. Ennen lakimuutosta toteutusaikaa on ollut jopa kolme vuotta.

Toteutusilmoitus nuoren metsän ja varhaishoidon Kemera-töistä pitää jättää viimeistään 14 kuukauden sisällä päätöksestä. Määräajoista on tietoa metsänomistajan saamassa rahoituspäätöksessä.

Taimien hinnat vahvistettavaksi Metsäkeskukseen

Kemera-töissä käytettyjen taimien kustannukset korvataan yleensä maksetun laskun mukaisesti, mutta yleisimmille viljelymateriaaleille on mahdollista vahvistaa toimijakohtainen hinnasto.

Suomen metsäkeskus pyytää toimittamaan Kemera-metsänviljelytöissä käytettävien taimien hinnat vahvistettavaksi 12.5.2017 mennessä. Vahvistuspyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kemerahakemukset@metsakeskus.fi.

Esitetyssä hinnastossa tulee näkyä eriteltyinä taimien perushinta sekä pakkaus-, kaukokuljetus- ja välityskustannukset, ks. mallilomake.

Välitys- ja lähikuljetuskustannukset voivat olla enintään 0,03 euroa/taimi. Kun maanomistaja hankkii itse taimet, ei välitys- ja lähikuljetuskustannuksia korvata. Tukkimiehentäin torjunnasta aiheutuvat kustannukset sisältyvät taimikuluihin. Metsäkeskus ei vahvista hintoja erikoistaimille tai muulle vastaavalle materiaalille. Niiden käyttö on mahdollista vain erityistapauksissa.

Jos viljelymateriaalien hinnastoa ei ole vahvistettu, voi Metsäkeskus pyytää toimijalta tositejäljennöksiä maksetuista taimista ja niiden hinnoista, kun toimija jättää Kemera-maksatushakemuksen.

Kemera-päätökset ja -maksuilmoitus toimitetaan sähköpostitse

Kemera-päätökset lähetetään sähköpostitse maanomistajalle, maksunsaajalle, laatijalle ja asiamiehelle. Mikäli sähköpostitus ei ole mahdollista, päätökset toimitetaan kirjepostina. Sähköpostimenettely on ollut käytössä lokakuulta 2016 alkaen.

Ylös

Metsäkeskus ohjeistaa toimijoita

Lisätietoja Kemera-tuesta sekä tuen hakemisesta ja maksatuksesta saat Metsäkeskuksen verkkopalvelusta: www.metsakeskus.fi/ajankohtaista-kemerasta

Ylös

Suositus toimintaohjeeksi Kemera-hakemuksissa ja töiden toteuttamisessa

17.6.2016

Metsäalan toimijat ovat sopineet toimintatapasuosituksesta, jolla pyritään helpottamaan Kemera-järjestelmän ongelmakohtia. Suosituksesta ovat sopineet MTK, Metsäteollisuus, Koneyrittäjät, maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäkeskus.

Hae Kemera-tukea vain lähimmän vuoden töitä varten

Kemera-tuen haku jouduttiin sulkemaan pääosin keväällä 2016, kun hakemusten rahallinen määrä ylitti puolitoistakertaisesti sen, minkä verran tukea voidaan tänä vuonna myöntää. Useat metsänomistajat ja toimijat hakivat tukea usean vuoden työkohteille ja osan hieman ylimitoitettuna. Tuen myöntämisvaltuudet on mitoitettu kuitenkin noin vuoden töitä varten. Järjestelmä tukkeutui.  Olisi tärkeää, että tukea haettaisiin vain lähimmän vuoden taikka työkauden töihin ja hakemusten hehtaarimäärät arvioitaisiin mahdollisimman tarkkaan. Näin määräraha kyetään hyödyntämään täysimääräisesti. Muuten se pystytään käyttämään vain osittain.

Käyttämätön Kemera-tuki on muilta pois

Jos metsänomistaja tai toimija on hakenut Kemera-tukea nuoren metsän hoitoon tai taimikon varhaishoitoon, työt tulisi mahdollisuuksien mukaan toteuttaa jo tänä vuonna. Näin Metsäkeskuksen tänä vuonna käytössä oleva myöntämisvaltuus ja määrärahat tulisivat hyödynnettyä mahdollisimman täysimääräisesti.

Esimerkki varojen käytöstä:
Metsänomistajalle tai toimijalle on myönnetty tukea nuoren metsän hoitoon tai taimikon varhaishoitoon tänä vuonna 1 000 euroa, mutta hanke toteutuu vain 600 euron suuruisena.

  • Jos työ tehdään ja toteutusilmoitus toimitetaan Metsäkeskukseen samana vuonna kuin rahoituspäätös on tehty, Metsäkeskus voi hyväksyä jonkun muun metsänomistajan hankkeita toteuttamatta jääneen 400 euron verran.
  • Jos työ toteutetaan vasta tulevina vuosina, käyttämättä jäänyt 400 euroa ei palaudu Metsäkeskukselle käytettäväksi uusien hankkeiden hyväksyntään. Se ei ole kenenkään etu.

Metsäkeskus toivoo mahdollisimman monen maanomistajan lähettävän toteutusilmoituksen Metsään.fi-palvelun kautta. Tämä on mahdollista syksyllä. Sähköisten ilmoitusten käsittely on huomattavan nopeaa Metsäkeskuksessa, kun aikaa vievää tallennusta ei tarvitse tehdä.

Haetut tuet pitäisi käyttää tänä vuonna

Nuoren metsän hoitotyöt taikka taimikon varhaishoitotyöt pitäisi siis ehdottomasti tehdä jo tänä vuonna, jos metsänomistaja tai toimija, joka ehti laittaa Kemera-tukihakemukset sisään, tietää jo nyt tekevänsä töitä pienemmällä pinta-alalla kuin mihin hän on hakenut Kemera-tukea. Muutoin osa myöntämisvaltuudesta ja määrärahasta jää metsätaloudessa kokonaan hyödyntämättä.

Kuinka metsänomistajan tai toimijan kannattaa tulevaisuudessa menetellä Kemera-tuen kanssa?

  • Hakemus tulee tehdä vain sille pinta-alalle, jonka hakemusvuonna aikoo varmasti toteuttaa.
  • Hakemus tehdään vain kalenterivuodeksi kerrallaan. Näin pidetään varojen ja myöntämisvaltuuden käyttö tasapainossa vuositasolla.

Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon on varattu 32 miljoonaa euroa

  • Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon on tänä vuonna käytettävissä 32 miljoonaa euroa, noin puolitoistakertainen määrä aiempiin vuosiin verrattuna. Tuen käyttö edellyttää puolitoista kertaa viimevuotista enemmän töitä metsissä. Tässä vaiheessa vuotta tukea on maksettu noin kolme miljoonaa euroa. Jos hakemuksissa olevia töitä ei aloiteta ripeästi tänä vuonna, määrärahoja jää kokonaisuutena käyttämättä, mikä ei ole kenenkään etu. 

Ylös

Koneyrittäjät - Koneyrittäjien liitto ja Finnmetko Oy

puh. 040 900 9410

Toimisto
avoinna klo 8.30 - 16.00
kesäaikaan 8.30 - 15.00
Sitratie 7
00420 Helsinki
etunimi.sukunimi@koneyrittajat.fi
Toimihenkilöiden yhteystiedot

Aluetoimistot:
Arvi Karsistonkatu 7
13100 Hämeenlinna
puh. 040 9009 419